บทความที่เป็นประโยชน์

กระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกการควบคุมส่งออกถ่านหิน เพื่อลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมาย

22 กันยายน 2566

ถ่านหิน

ครม. อนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออกถ่านหินเพื่อลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออกถ่านหิน ไม่ต้องขออนุญาตจากพาณิชย์อีก หลังถ่านหินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออกถ่านหินที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศ

เนื่องจากตั้งแต่ปี 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดชนิด และสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 กำหนดห้ามส่งออกถ่านหินที่มีถิ่นกำเนิดในราชอาณาจักรและเขตไหล่ทวีป ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว

ทั้งนี้ การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าว มีผลให้ถ่านหินที่นำเข้าสามารถส่งออกได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมศุลกากร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา ระหว่าง ปี 2563 - 2564 ไทยมีการส่งออกถ่านหินเฉลี่ยปีละ 0.11 ล้านตัน ในปี 2565 มีปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 1,262 ล้านบาท แหล่งส่งออกของไทยที่สำคัญ คือ กัมพูชา ร้อยละ 68 บังกลาเทศ ร้อยละ 14 และอื่นๆ ร้อยละ 18 และมีการนำเข้าปริมาณ 21 ล้านตัน มูลค่า 94,895 ล้านบาท แหล่งนำเข้าสำคัญ คือ อินโดนีเซีย ร้อยละ 70 ออสเตรเลีย ร้อยละ 24 และอื่นๆ ร้อยละ 6

 

ที่มาแหล่งข้อมูล : MGR ONLINE

--------------------------

ติดต่อสอบถาม

บริการ BTL 

02-681-2005ถึง9 

www.bkkterminal.com 

m.me/BangkokTerminalLogistics

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ