บทความที่เป็นประโยชน์

มาตรการ และกฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ ก่อนส่งออก ผลไม้ไปจีน

4 กรกฎาคม 2566

เรื่องน่ารู้ในการส่งออกสินค้าผลไม้
1) สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจพิจารณาเบ็ดเสร็จในการนำเข้าสินค้าเกษตร
    และอาหารของจีน
2) กฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ในการส่งออกผลไม้ไปจีน ได้แก่ 
- กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety Law)
  เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับจีน
- กฎหมายการกักกันโรคพืชและสัตว์ที่นำข้าและส่งออก (Law of Entry and Exit Animal and
  Plant Quarantine) เพื่อควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความปลอดภัย

ขั้นตอนส่งผลไม้สดจากไทยไปจีน
1.เกษตรกรผู้ผลิตขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร
2.เกษตรกรขอการรับรองแหล่งผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice)
   และระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice)
3.เกษตรกร/ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือ " ใบ PC " จากกรมวิชาการเกษตร
   เพื่อแนบไปกับสินค้าที่จะส่งออก
4.ส่งสินค้าไปพร้อมกับใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC)
5.หากผลไม้ผ่านมาตรฐาน จำหน่ายในประเทศจีนได้
6.สินค้าจะผ่านการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าของจีน หากไม่ผ่านจะถูกตีกลับ

เงื่อนไขการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน
1.สินค้าต้องปลอดศัตรูพืชควบคุมของจีน เช่น หนอน แมลง
2.ลำไยต้องมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
3.สินค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (PC) กำกับไปด้วยทุกครั้ง
4.สินค้าต้องไม่มีสารฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานของจีน
5.สินค้าต้องได้รับการกำจัดศัตรูพืชและบรรจุด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย หรือได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (เครื่องหมาย Q)
6.ผลไม้ 13 ชนิดที่ส่งออกจากไทย เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เป็นต้น ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรอง GAP และโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง GMP
 

ที่มาแหล่งข้อมูล : DITP กระทรวงพาณิชย์

-------------------------- https://tradelogistics.go.th/th/article/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89

ติดต่อสอบถามบริการ BTL 

02-681-2005ถึง9 

www.bkkterminal.com 

m.me/BangkokTerminalLogistics 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ