บทความที่เป็นประโยชน์

มาตรการและกฎระเบียบการส่งออกสำคัญที่ควรรู้ ก่อนส่งออกผลไม้ไปจีน

4 กรกฎาคม 2566

กฎระเบียบการส่งออก

กฎระเบียบการส่งออก

เรื่องน่ารู้ในการส่งออกสินค้าผลไม้

 1. สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจพิจารณาเบ็ดเสร็จในการนำเข้าสินค้าเกษตร และอาหารของจีน
 2. กฎระเบียบสำคัญที่ควรรู้ในการส่งออกผลไม้ไปจีน ได้แก่ 
  • กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety Law) เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับจีน
  • กฎหมายการกักกันโรคพืชและสัตว์ที่นำข้าและส่งออก (Law of Entry and Exit Animal and Plant Quarantine) เพื่อควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความปลอดภัย

ขั้นตอนส่งผลไม้สดจากไทยไปจีน

 1. เกษตรกรผู้ผลิตขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร

 2. เกษตรกรขอการรับรองแหล่งผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) และระบบการผลิตตามมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice)

 3. เกษตรกร/ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือ " ใบ PC " จากกรมวิชาการเกษตรเพื่อแนบไปกับสินค้าที่จะส่งออก

 4. ส่งสินค้าไปพร้อมกับใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC)

 5. หากผลไม้ผ่านมาตรฐาน จำหน่ายในประเทศจีนได้

 6. สินค้าจะผ่านการตรวจสอบที่ด่านนำเข้าของจีน หากไม่ผ่านจะถูกตีกลับ

เงื่อนไขการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

เงื่อนไขการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน

 1. สินค้าต้องปลอดศัตรูพืชควบคุมของจีน เช่น หนอน แมลง

 2. ลำไยต้องมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 3. สินค้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (PC) กำกับไปด้วยทุกครั้ง

 4. สินค้าต้องไม่มีสารฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานของจีน

 5. สินค้าต้องได้รับการกำจัดศัตรูพืชและบรรจุด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย หรือได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (เครื่องหมาย Q)

 6. ผลไม้ 13 ชนิดที่ส่งออกจากไทย เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เป็นต้น ต้องมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรอง GAP และโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรอง GMP

 

ที่มาแหล่งข้อมูล : DITP กระทรวงพาณิชย์

-------------------------- 

ติดต่อสอบถามบริการ BTL 

02-681-2005 ถึง 9 

www.bkkterminal.com 

m.me/BangkokTerminalLogistics 

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ