บริการ

BTL ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ งานขนส่งไปพม่า ขนส่งไปลาว ขนส่งไปเวียดนาม หรือไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงบริการผ่านพิธีการศุลกากร ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ขนส่งสินค้าภายในประเทศ ขนส่งสินค้าจานวนมาก ผ่านทางการขนส่งโดยรถบรรทุก ขนส่งทางรถไฟ ขนส่งทางเรือ และขนส่งทางเครื่องบิน ตลอดจนการให้บริการขนถ่ายสินค้า การถ่ายลำ และคลังสินค้าทัณฑ์บน

 • Import export sea freight service

  ภาคการบริการของ BTL

  • การข้ามพรมแดน
  • การขนส่งผ่านแดน
  • การขนถ่ายสินค้า
  • การนำเข้าและส่งออก
  • การขนส่งภายในประเทศ
  • การขนส่งสินค้าทางทะเล
  • การขนส่งสินค้าโครงการ
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • นายหน้าผ่านพิธีการศุลกากร
 • Logistics shipping Cross border service provider

  พื้นที่การให้บริการของ BTL

  • ไทย
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • กัมพูชา
  • พม่า
  • เวียดนาม
  • ประเทศแถบทะเลจีนใต้
  • มาเลเซีย 

      หมายเหตุ: ประเทศอื่นๆ จะให้บริการตามคำขอ