บทความที่เป็นประโยชน์

ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จีน 2566

25 กรกฎาคม 2566

ผลไม้จีน

ประกาศจากกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จีน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จีน

1. ใบอนุญาตนำเข้า

  • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกโดยกรมวิชาการเกษตร (การยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าให้ยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตร)

2. วิธีการขนส่ง

ต้องส่งผลไม้จากประเทศจีนมายังประเทศไทย ในลักษณะสินค้าขนส่งดังต่อไปนี้

- ทางบก ผ่านประเทศที่สาม

- ทางน้ำ

- ทางอากาศ

3. ผู้นำเข้าผลไม้ จากจีนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้า ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร

4. ผลไม้ต้องปลอดจากศัตรูพืชจากการควบคุมของไทย และปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย
และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนพืช เช่น ใบ กิ่ง เมล็ดวัชพืช เศษซากพืช เป็นต้น

5.ข้อกำหนดสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุ

สวนผลไม้

  • การขึ้นทะเบียนสวนกับกรมวิชาการเกษตร ผลไม้ต้องผลิตจากสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานศุลกากรของประเทศจีน หรือหน่วยงานที่สำนักงานศุลกากรประเทศจีนให้การรับรอง และได้รับการขึ้นทะเบียนสวนจากกรมวิชาการเกษตรประเทศไทย

โรงคัดบรรจุ

  • การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับกรมวิชาการเกษตร ต้องได้รับการจัดการจากโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานศุลกากรประเทศจีนหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานศุลกากรประเทศจีน และได้รับการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุจากกรมวิชาการเกษตร

6. ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก

6.1 บรรจุภัณฑ์ต้องใหม่และสะอาด หากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง

6.2 ฉลากแสดงข้อมูลที่จำเป็นบนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความคงทน กันน้ำได้และอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
 ง่ายต่อการตรวจสอบต้องมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ดังต่อไปนี้

                - ชื่อบริษัทส่งออก (Name of the exporting company)

                - ชื่อผลไม้ (Fruit type)

                - เลขทะเบียนสวน (Orchard Register Number)

                - เลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ (Packing House Register Number)

                - วันบรรจุ (Packing date)

                - ระบุข้อความ “Export to the Kingdom of Thailand”

                - ระบุข้อความ “Product of the People’s Republic of China”

6.3 ผลไม้ขนส่งทางบกหรือทางน้ำ ต้องอยู่ในตู้ขนส่งผลไม้ที่ปิดมิดชิด หรือตู้ควบคุมอุณหภูมิ
ระหว่างการขนส่ง ห้ามเปิดตู้ระหว่างการขนส่ง

6.4 ผลไม้ขนส่งทางอากาศ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทหรือสามารถป้องกันการเล็ดลอดของศัตรูพืชได้

6.5 การนำเข้าทางบกผ่านประเทศที่สาม ต้องปิดตราผนึกตู้ขนส่งผลไม้ของสำนักงานศุลกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์จนถึงด่านนำเข้าของราชอาณาจักรไทย

7. การรับรองสุขอนามัยพืช

7.1 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดยสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

7.2 กรณีนำเข้าทางบกผ่านประเทศที่สาม ใบรับรองสุขอนามัยพืชมีผลบังคับใช้ ๑๐ วันนับจากวันที่ออก
ใบรับรอง

7.3 ต้องระบุข้อความในใบรับรองสุขอนามัยพืช

       7.3.1 การขนส่งทางบกผ่านประเทศที่สาม

        -      กรณีการนำเข้าผลไม้ ได้แก่ แอปเปีล แพร์ องุ่น พุทรา และผลไม้สกุลซิตรัส (Citrus spp.)
               ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“This fruits is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Fruits to be exported from China to Thailand and the Protocol on the Inspection and Quarantine Requirements for Exportation and Importation of Fruits between China and Thailand through Territories of the Third Countries.”

และระบุวันที่ตรวจ หมายเลขตู้ขนส่งผลไม้ หมายเลขผนึกตู้และหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ

       -     กรณีการนำเข้าผลไม้ชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากผลไม้ข้างต้น ให้ระบุข้อความ ดังนี้

“This fruits is in compliance with the Protocol on the Inspection and Quarantine Requirements for Exportation and Importation of Fruits between China and Thailand through Territories of the Third Countries.”

และระบุวันที่ตรวจ หมายเลขตู้ขนส่งผลไม้ และหมายเลขผนึกตู้ (กรณีผลไม้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว ให้ระบุหมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุเพิ่มด้วย)

         7.3.2 การขนส่งทางน้ำและทางอากาศ

       -      กรณีการนำเข้าผลไม้ ได้แก่ แอปเปิ้ล แพร์ องุ่น พุทรา และผลไม้สกุลซิตรัส (Citrus spp.)
              ให้ระบุข้อความ ดังนี้

“This fruits is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Fruits to be exported from China to Thailand”

      -     กรณีการนำเข้าผลไม้อื่น ๆ นอกเหนือจากผลไม้ข้างต้น ให้ระบุเฉพาะวันที่ตรวจ

8. การตรวจนำเข้า

- การตรวจนำเข้าและการตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินค้าที่นำเข้า ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

- เมื่อผลไม้มาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนำเข้าจะดำเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า

- พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลไม้ตามกระบวนการที่เหมาะสมและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจำแนกชนิดและต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ

- ถ้าตรวจพบศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งปนเปื้อน ที่มีความเสี่ยงด้านสุขอนามัยพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องจัดการ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือหรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือทำลาย
(โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว)

- กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลไม้นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือทำลาย
โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่ส่งมอบไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช

2. การปิดผนึกตู้สินค้าไม่สมบูรณ์

3. มีการปลอมปนผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอื่น

4. ตู้ขนส่งผลไม้ถูกเปิดหรือสับเปลี่ยนระหว่างการขนส่งผ่านประเทศที่สาม

ที่มาแหล่งข้อมูล :

https://www.agrinewsthai.com/news/57078 

---------------------------------------

ติดต่อสอบถามบริการ BTL

02-681-2005 ถึง 9

www.bkkterminal.com

m.me/BangkokTerminalLogistics

<< กลับไปหน้าบทความ

บทความอื่นๆ