กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

1 ตุลาคม 2564

เนื่องจากผู้บริหารเล็งเห็นถึงสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงานเป็นสำคัญและการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล ในการให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน

<< กลับไปหน้ากิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ